تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه دهم

تغییر رشته پایه دهم بسیار دیده شده که دانش آموزان در پایان سال اول تحصیل در رشته تخصصی، تحت تأثیر خانواده یا نظرات دوستان و خویشاوندان، بدون در نظرگرفتن توانایی­ها و علایق و نیز  شناخت صحیحی از خود و روحیاتشان، اقدام به انتخاب رشته نه چندان دقیق کرده ­اند.

آموزش و پرورش فرصت­هایی را برای تغییر رشته دانش آموزانی که به این واقعیت پی برده که نمی­توانند در رشته کنونی خود موفق باشند و به هر علتی نیاز به تغییر رشته دارند، ایجاد کرده تا بتوانند بدون نگرانی و دغدغه به تحصیل در رشته جدید بپردازند.

در مطالب ذکر شده ذیل که با استناد به بخشنامه شماره ۲۲۲۱۳۲  تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴  با موضوع مصوبه جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ و  در اجرای تبصره ۳ ماده ۸۸ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه آورده شده ، شرایط و ضوابط تغییر شاخه و رشته تحصیلی دانش آموزان در پایه دهم شرح داده شده اند.

با رعایت موارد ذیل، دانش آموزی که در پایه دهم مشغول به تحصیل است و بر اساس اطلاع رسانی و راهنمایی­های مشاور در پایان پایه دهم ، متقاضی تغییر شاخه یا رشته می باشد( بدون لحاظ نمودن شرایط مندرج در نمون برگ شماره ۱ هدایت تحصیلی)، با نظر کتبی مشاور و پس از تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان، می­تواند در پایه یازدهم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود:

 

شرایط و ضوابط تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه دهم

الف) تکمیل نمون برگ الف تقاضای تغییر شاخه / رشته

۱- این نمون برگ باید تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه، توسط دانش‌آموز تکمیل و به تأیید (امضا و اثرانگشت) ولی وی برسد و جهت اقدام لازم به مدیر واحد آموزشی تحویل داده شود.

۲- این نمون برگ تغییر شاخه/ رشته در دو نسخه تکمیل و یک نسخه آن تحویل دانش‌آموز و نسخه دیگر در پرونده تحصیلی وی نگهداری می‌شود.

۳- چناچه دانش‌آموز در دو مرحله خرداد و شهریور در امتحان تغییر شاخه / رشته شرکت کند باید نمونه برگ تغییر شاخه/ رشته را برای هر مرحله جداگانه تکمیل کند.

۴- به منظور آمادگی دانش‌آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر شاخه / رشته ضرورت دارد اطلاع‌رسانی و راهنمایی لازم توسط مشاور در واحد آموزشی در طول سال تحصیلی پایه دهم صورت گیرد.

راهنمایی لازم توسط مشاور واحد آموزشی در طول سال تحصیلی پایه دهم صورت گیرد.

*در صورت عدم حضور مشاور در واحد آموزشی و یا در ایام  تابستان، مسئولیت‌ پیگیری (اخذ نظر کتبی مشاور) و انجام مراحل تغییر شاخه / رشته دانش‌آموز به عهده مدیر واحد آموزشی است.

 

ب) معرفی دانش‌آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر شاخه / رشته:

پس از تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان به منظور شرکت دانش‌آموزان در امتحان تغییر شاخه / رشته باید محل برگزاری امتحان وی متناسب با رشته‌ای که تقاضا نموده است مشخص شود چنانچه رشته مورد تقاضا در واحدآموزشی محل تحصیل وی موجود باشد در همان واحدآموزشی در امتحان تغییر شاخه / رشته شرکت می‌کند.

چنان‌چه رشته مورد تقاضا در آن واحدآموزشی موجود نباشد با هماهنگی اداره آموزش و پرورش دبیرستان یا هنرستان موردنظر تعیین و دانش‌آموز جهت امتحان به آن واحد آموزشی تا یک هفته قبل از شروع امتحانات براساس نمون برگ ب معرفی می‌شود. شایان ذکر است واحد آموزشی مقصد موظف به اخذ امتحان از دانش‌آموزان معرفی شده می‌باشد و پس از انجام امتحان تغییر شاخه / رشته باید بخش ب نمونه برگ مذکور را تکمیل و به واحد آموزشی مبدأ ارسال کند.

 

 

ج) شرکت دانش‌آموزان در امتحان تغییر شاخه / رشته:

با توجه به اینکه تغییر شاخه / رشته دانش‌آموزان در هر یک از شاخه یا رشته‌های فنی‌و حرفه‌ای، نظری و کاردانش مستلزم شرکت آنان در امتحان تغییر شاخه / رشته دروس اختصاصی پایه دهم و کسب نمره قبولی در دروس مربوط می‌باشد، جدول دروس تغییر شاخه/ رشته به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 

 

جدول دروس تغییر شاخه / رشته دانش‌آموزان از پایه دهم به پایه یازدهم در دوره دوم متوسطه

 

رشته /شاخهرشته ریاضی فیزیکرشته تجربیرشته ادبیات و علوم انسانیرشته علوم و معارف اسلامیرشته‌های شاخه فنی‌وحرفه‌ایرشته مهارت‌های شاخه کاردانش
نام درس تغییررشتهریاضی۱
هندسه۱
فیزیک۱شیمی۱
ریاضی۱

فیزیک۱

شیمی۱

زیست‌شناسی۱

علوم و فنون ادبی۱

جامعه‌شناسی۱

اقتصاد

منطق

تاریخ۱(تخصصی رشته)

عربی (زبان تخصصی رشته)۱

اصول عقاید۱

علوم و معارف قرآنی ۱

شرکت در آزمون تمامی دروس اختصاصی

(دروس شایستگی‌های فنی و غیرفنی)رشته موردنظر و کسب نمره قبولی

شرکت در تمامی آزمون‌های دروس اختصاصی (قبولی در دروس شایستگی‌های غیرفنی) و گذراندن شایستگی فنی «استاندارد مهارت» و قبولی برابر با نمرات دستگاه متولی تا پایان پایه یازدهم

 

 

 

 

* چنانچه برخی از دروس تغییر شاخه / رشته مندرج در جدول فوق با رشته قبلی دانش‌آموز مشترک باشد و دانش‌آموز از آن درس یا دروس در خرداد یا شهریور پایه دهم نمره قبولی کسب باشد، نمره آن درس یا دروس در تغییر شاخه / رشته پذیرفته می‌شودو نیاز به شرکت مجدد در امتحان تغییر شاخه / رشته برای آن درس یا دروس نیست.

 

 

** دروس اختصاصی رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش شامل کلیه دروس پایه دهم به استثنای شایستگی‌های پایه و دروس عمومی آن رشته است.

 

 

 

*** اگر دانش‌آموز متقاضی تغییر شاخه / رشته از سایر شاخه‌ها و رشته‌ها به یکی از رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش باشد و پس از شرکت در آزمون تغییر شاخه/ رشته، موفق به اخذ حد نصاب قبولی در دروس اختصاصی پایه دهم در رشته جدید شود، ولی حدنصاب قبولی در استاندارد مهارت پایه دهم را تا پایان پایه یازدهم در رشته جدید کسب ننماید، نمرات مأخوذه وی در دروس اختصاصی در شاخه/ رشته جدید معتبر است و ادامه تحصیل دانش‌آموز مطابق با ضوابط و مقررات در واحدهای آموزشی بزرگسالان کاردانش در رشته جدید بلامانع خواهد بود.

 

 

– در صورتی که استانداردهای مهارت رشته مورد تقاضا در پایه دهم ارائه شده باشد و امکان ارائه آن در پایه یازدهم به دانش‌آموزی که تغییر رشته داده است، فراهم نباشد، گذراندن استاندارد مهارت بر عهده خود دانش‌آموز است. معرفی این قبیل دانش‌آموزان جهت مهارت‌آموزی به مراکزی که مورد تأیید اداره آموزش و پرورش می‌باشد، بلامانع است.

 

 

د) تطبیق دروس رشته قبلی با رشته جدید:

پس از کسب شرایط لازم برای تغییر شاخه / رشته و بر اساس موارد زیر دروس مربوط از دانش‌آموز پذیرفته می‌شود و باقی‌مانده دروس پایه دهم رشته جدید را، دانش‌آموز باید در دوره تابستانی پایه یازدهم و یا دوره تابستانی پایه دوازدهم یا به صورت غیرحضوری در دی‌ماه پایه دوازدهم را انتخاب کند و بگذراند.

 

دانستنی۱

نمره قبولی کلیه دروس در رشته قبلی که با دروس رشته جدید دارای کد درسی یکسان هستند به عنوان دروس گذرانده شده در رشته جدید پذیرفته می‌شود.

شایان ذکر است چنانچه دانش‌آموز برخی از دروس پایه یازدهم رشته جدید را در رشته قبلی گذرانده باشد نیاز به انتخاب و گذراندن آن دروس در پایه یازدهم رشته جدید را ندارد.

دانستنی ۲

آن تعداد دروس گذرانده شده که کد یا عنوان آن مشابه با دروس رشته جدید نمی‌باشد ولی از نظر محتوا مشابهت دارند بر اساس جدول زیر قابل تطبیق می‌باشد و نمره درس گذرانده شده از دانش‌آموز پذیرفته می‌شود و جایگزین نمره آن درس، در رشته جدید می‌شود.

دانستنی۳

چنانچه تعداد واحدهای گذرانده شده با تعداد واحدهای دروس تطبیقی موضوع جدول تطبیق زیر یکسان نباشد، تعداد واحدهای درسی رشته جدید ملاک محاسبه خواهد بود. به عنوان مثال درس ریاضی ۱ ویژه رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی که درس ۴ واحدی است به جای درس ریاضی و آمار ۱ رشته‌های علوم و معارف اسلامی و ادبیات وعلوم انسانی به ارزش ۳ واحد تطبیق داده می‌شود.

دانستنی ۴

پس از ثبت‌نام دانش‌آموز در رشته جدید، تطبیق دروس از طریق سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود و دروسی که دانش‌آموز جهت فارغ‌التحصیلی ملزم به گذراندن آن‌ها می‌باشد با درج کلمه کمبود در کارنامه مشخص خواهد شد. دروسی که از پایه دهم رشته قبلی دانش‌آموز در رشته جدید پذیرفته نمی‌شود (علی‌رغم کسب حدنصاب قبولی) با درج کلمه مازاد در کارنامه تحصیلی وی مشخص خواهد شد. (با رعایت تبصره ماده ۸۳ آیین‌نامه آموزش دوره دوم متوسطه روزانه مصوب ۹۳۲ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵)

 

 

جدول دروس قابل تطبیق در تغییر شاخه/ رشته که دارای کد یا عنوان یکسان نیستند.

 

تغییر رشته پایه دهم

 

 

و) چگونگی ثبت نمرات امتحان تغییر شاخه / رشته

۱- با توجه به اینکه امتحان تغییر رشته پایه دهم همزمان با امتحانات خرداد یا شهریور ماه پایه دهم انجام می‌شود، پس ازانجام امتحان، سیاهه نمرات به تفکیک دروس، تنظیم و نمرات دروس تغییر شاخه/ رشته در کارنامه دانش‌آموز ثبت می‌شود (در خرداد ماه در ستون نمره سالانه در شهریور ماه در ستون نمره شهریور) و در صورت کسب نمره قبولی در کلیه دروس مربوط، با تغییر شاخه/ رشته موی موافقت می‌شود.

در این صورت ضمن تکمیل نمون برگ تقاضای تتغییر رشته پایه دهم و تأیید آن توسط مشاور و مدیر واحد آموزشی این نمون برگ به نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی شغلی دانش‌آموز الصاق و در پرونده تحصیلی وی نگهداری می‌شود و دانش‌آموز به استناد این نمون برگ و نمرات مندرج در کارنامه تحصیلی می‌تواند در پایه یازدهم رشته جدید ثبت‌نام کند.

۲- چنانچه دانش‌آموز پس از شرکت در امتحان تغییر رشته پایه دهم و کسب نمره قبولی در دروس مربوط، ترک تحصیل نماید و در همان سال یا سال‌های بعد مراجعه نماید یا به واحدهای آموزشی بزرگسالان منتقل شود یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد، نمرات قبولی دروس امتحان تغییر شاخه/ رشته معتبر بوده  از وی پذیرفته می‌شود.

 

تذکرات

تذکر ۱

– امتحان تغییر رشته پایه دهم در خرداد یا شهریور ماه پایه دهم به عمل می‌آید و دانش‌آموز می‌تواند برخی از دروس را در خرداد و برخی را در شهریور ماه یا کل دروس را در خرداد یا شهریور ماه امتحان دهد و چنانچه در خرداد ماه در امتحان تغییر شاخه/ رشته درسی شرکت کند و موفق به کسب نمره قبولی نشود می‌تواند آن درس را مجدداً در شهریور ماه امتحان دهد.

 

بدیهی است دروسی را که دانش‌آموز جهت تغییر شاخه / رشته انتخاب می‌نماید جزء سقف واحدهای درسی آن سال تحصیلی منظور نمی‌شود.

 

تذکر۲

– دانش‌آموز متقاضی تغییر شاخه / رشته همزمان با شرکت در امتحان دروس رشته اصلی خود می‌تواند در آزمون دروس تغییر شاخه رشته شرکت نماید و چنانچه زمان برگزاری امتحان دروس تغییر شاخه / رشته دانش‌آموز در خرداد و یا شهریور ماه با امتحانات سایر دروس وی تداخل داشه باشد دانش‌آموز باید دروس تغییر شاخه / رشته را همراه با سایر دانش‌آموزان در امتحانات غایبین موجه مطابق با مقررات موجود امتحان دهد.

 

تذکر۳

– نمرات دروس امتحان تغییر شاخه / رشته همانند نمره دروس غیرحضوری محاسبه می‌شود و نمرات مأخوذه صرفاً در معدل کل دانش‌آموز در رشته جدید تأثیر خواهد داشت.

 

تذکر۴

– هزینه طرح سؤال و تصحیح اوراق و برگزاری امتحانات دروس تغییر شاخه / رشته مطابق با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش‌آموز دریافت و هزینه می‌شود.

 

تذکر۵

– چنانچه دانش‌آموزان پایه دهم هریک از شاخه‌های دوره دوم متوسطه، بخواهند پایه دهم را در یکی دیگر از شاخه‌های دوره دوم متوسطه تکرار کنند، مشروط بر آن‌که ضوابط ورود به آن شاخه را در پایه نهم کسب کرده باشند، می‌توانند در مدارس روزانه در پایه دهم در شاخه جدید ثبت‌نام کرده و با رعایت سایر شرایط ادامه تحصیل دهند.

در این صورت همه دروس گذرانده پایه دهم در شاخه قبلی حذف و آن سال تحصیلی به سقف سال‌های تحصیل آنان، با رعایت سقف سنی مقررات نظام‌وظیفه افزوده می‌شود.

 

تذکر ۶

– تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایان پایه یازدهم در شرایط خاص مطابق با بند ۱۷ از ماده ۴ وظایف و اختیارات کمیسیون خاص مناطق و نواحی موضوع بخشنامه شماره ۷۶۶۲۸ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ آیین‌نامه ساماندهی وظایق و اختیارات کمیسیون‌های خاص، مصوب سومین جلسه کمیسیون‌های معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۷۴ انجام می‌شود.

 

 

مقتضی است موضوع در اسرع وقت به تمامی مناطق آموزشی تابع و واحدهای آموزشی دوره دوم متوسطه جهت اجرا ابلاغ گردد.

نظارت کامل بر اجرای این شیوه‌نامه به عهده مدیرکل آموزش و پرورش استان می‌باشد.

 

تغییر رشته پایه دهم

تغییر رشته پایه دهم

 

در مورد مراحل انجام تغییر شاخه / رشته در پایان پایه یازدهم بیشتر بدانید.

 

سوالات خود را در زمینه مشاوره تحصیلی می توانید با دکترپدرام در میان بگذارید.

۳۵۶ دیدگاه

 • سعید گفت:

  سلام ..خوبین من تو خدایت تحصیلی رشته ریاضی نیاوردم و فنی ثبت نامم کردن ..نرفتم و ترک تحصیل شدم و تکرار پایه دهم خوردم ..الان من میتونم با گذراندن دو ترم پایه ده درخاست تغیر رشته به ریاضی بدم‌؟

 • آزاده گفت:

  سلام وقت بخیر.
  من از دهم تجربی می خوام به گرافیک تغییر رشته بدم. اگه تو آزمون تغییر رشته شهریور قبول نشم امکان تکرار پایه در دهم گرافیک وجود داره؟ تکرار پایه بهتره یا اینکه برای سال یازدهم امتحان بدیم؟

  • دکتر پدرام گفت:

   سلام . ممنون . بله . امکانش هست. بستگی به شهر و وضعیت پذیرش شما داره .

   دوست داشتین میتونین برای انتخاب مسیر درست از یک جلسه مشاوره راهبردی استفاده کنین، برای ثبت نام از لینک زیر استفاده کنین

   https://dr-pedram.com/?p=5575

 • کوثر گفت:

  سلام خسته نباشید دهم انسانی هستم میخام تغییر رشته بدم به تجربی امتحان به چه صورت برگزار میشه؟ حضوری یا مجازی؟
  من مبتلا به کرونا شدم آیا امتحان مجازی ازم گرفته میشه؟

  • دکتر پدرام گفت:

   سلام . ممنونم . حضوری برگزار میشه . خیر مجازی نیست به هیچ عنوان. . امیدوارم بهبودی پیدا کنین و یا اینکه ر یک اتاق مجزا از شما آزمون می گیرن.

 • A گفت:

  سلام، من دهم انسانی هستم میتونم به ریاضی تغییر رشته بدم؟

 • Fatemeh گفت:

  سلام من یه سوال داشتم من از رشته ی کامپیوتر سال دهم میخوام تغییر رشته بدم به تجربی معدل پایان سال این رشته برای اینکه بتونم تغییر بدم باید چند باشه؟

 • Ff گفت:

  سلام من اگه بخوام رشته‌ام رو از انسانی به تجربی تغییر بدم باید نمره هام چقد باشه و اینکه باید دوباره پایه رو تکرار کنم؟
  الان نهم هستم و تجربی قبول نشدم راهی هست که بتونم برم تجربی ؟ چجوری باید کلاس دهم امتحان بدم تا برم تجربی؟

  • دکتر پدرام گفت:

   سلام . بستگی داره . بله . راه هست. توضیحات در سایت هست

   دوست داشتین میتونین برای انتخاب مسیر درست از یک جلسه مشاوره راهبردی استفاده کنین، برای ثبت نام از لینک زیر استفاده کنین

   https://dr-pedram.com/?p=5575

 • Saghar گفت:

  سلام
  امکانش هست از رشته کاردانش برم به رشته ریاضی فیزیک؟
  چون هدفم ریاضی بود ولی به علت کرونا و کلاس های مجازی و امتحان های حضوری نتونستم به خوبی سال های گذشته امتحان بدم و در فرم هدایت تحصیلی ریاضی رو اولویت نیوردم
  آیا امکانش هست؟

  • دکتر پدرام گفت:

   سلام . بله . امکانش هست.

   دوست داشتین میتونین برای پیمودن صحیح مسیر از یک جلسه مشاوره راهبردی استفاده کنین، برای ثبت نام از لینک زیر استفاده کنین

   https://dr-pedram.com/?p=5575

 • ماهان مرادی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید؛(دانش آموز دهم فنی و حرفه ای)

  من الان چندبار به شما پیام در رابطه با تغییر رشته از فنی به ریاضی میدم، من یک ماه پیش به آموزش و پرورش شهرمون درخواست تغییر رشته با تکرار پایه دادم و مدرسه کمیسیون خودش رو برگزار کرد و ۴ تا برگه به من داد و این برگه ها رو به مسئول سنجش منطقه دادیم و امروز به تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰ من رفتم دوباره به آموزش و پرورش شهرمون و ۱ برگه از اون ۴ تا برگه‌ رو به من مهر و امضاء شده دادند و گفتند که این برگه رو ببرین به مدرسه فنی و حرفه ای که اونا باید سابقه دهم فنی و حرفه‌ای رو حذف کنند و ما بردیم و مدرسه به ما گفتند که این کار از حیطه اختیارات ما خارج هست و ما نمی تونیم این کار رو انجام بدیم (یعنی گزینه ای توی سیدا برای مدرسه موجود نیست که سوابق من رو حذف کنند) و باید مسئول سنجش منطقه یا و اداره کل آموزش و پرورش مرکز استان باید حذف سوابق رو انجام بدن و مدرسه گفتند اگر که پرونده شما رو بدیم دیگه دانش آموز فنی و حرفه‌ای نیستید و مدرسه مقصد نمیتونه شما رو ثبت نام کنه چون اگه کد ملی شما رو توی سامانه سیدا برای ثبت نام در مدرسه مقصد وارد کنن شما توی مدرسه فنی و حرفه ای ثبت نام هستید و به صورت خودکار به پایه یازدهم فنی و حرفه ای منتقل می شید و ثبت نام انجام نمیشه،
  ولی مسئول سنجش منطقه گفتند که برای ثبت نام توی مدرسه جدید توی رشته ریاضی و فیزیک هیچ مشکلی نداره و با قاطعیت تمام گفتند که انجام بدین.
  من الان اگه پرونده خودم رو از مدرسه فنی و حرفه‌ای بگیرم و نتونم توی مدرسه مقصد توی رشته ریاضی ثبت نام کنم معلق می مونم؟ اگه معلق بمونم مشکلی به وجود نمیاد؟
  یعنی سال جدید هیچ مدرسه ای من رو ثبت نام نمیکنه؟
  بخدا من گیج شدم میشه شما درست تیکه به تیکه برام توضیح بدین که کار تکرار پایه و تغییر رشته رو باید چه کسی انجام بده و چطوری هست؟
  تورو خدا اگه می دونین که چطوری هست جواب منو بدین من الان یک ماه هست میرم و میام ولی هنوز کارهای تغییر رشته تموم نشده؟

  ***ممنون میشم زود تر جواب من رو بدید.با تشکر.***

  • دکتر پدرام گفت:

   سلام دوست عزیزم . امیدوارم مشکل شما حل شده باشه . متاسفانه حجم دیدگاه ها زیاد هست و پاسخ ها گاهی به خاطر ترافیک کاری دیر داده میشه و شما برای موارد سرعتی می بایست با مرکز مشاوره تماس تلفنی بگیرین و جلسه مشاوره رزرو کنین تا راهنماییی لازم انجام بشه.
   این مورد هم کاملا درون منطقه ای هست و می بایست از آموزش و پرورش منطقه پیگیری کنین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *