#ازمون روان شناسی

آیا شما در بند زمان هستید یا زمان در بند شما؟

این سوالیست که باید همواره در هر لحظه از زندگی به دنبال پاسخ آن باشید، نتایج را به دست آورید و به دنبال درمان باشید. با تستی که امروز از خودتان می گیرید می توانید متوجه شوید که آیا در […]