#آزمون روانشناسی

پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس

پرسشنامه ای که در اختیار دارید از ۲۹ جمله ناتمام تشکیل شده است. لطفاً ابتدا جمله ناقص را با دقت بخوانید و بعد برای تکمیل هر یک از جملات ناقص، فقط یکی از موارد که موافق نظرتان است را انتخاب […]