محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان سال آخر دبیرستان

محاسبه-معدل

فرم های زیر فقط برای محاسبه معدل کتبی نهایی سال آخر دبیرستان در رشته های مختلف می باشد.

[ipt_fsqm_form id=”52″]

[ipt_fsqm_form id=”53″]

[ipt_fsqm_form id=”54″]