کتاب های تالیف شده توسط دکتر پدرام

عنوان صفحه
انگیزه
انگیزه چست؟ ۸
تمرکز
موفقیت یعنی: تمرکز، تمرکز و تمرکز ۱۶
همه آنچیزی که باید درباره تمرکز بدانید ۱۹
تمرکز واقعا یعنیچه؟ ۲۳
اساس تمرینهای تمرکز حواس ۲۷
چگونه فکر کنیم ۳۰
افزایش تمرکز از کارهای آسان تا سخت ۳۳
۱۲راهکار معجزهآسا برای افزایش تمرکز ۳۴
تکنیکهای ذهنی برای افزایش تمرکز ۴۰
عوامل موثر در تمرکز حواس برای مطالعه ۴۲
تنفس صحیح و تاثیر آن بر افزایش تمرکز ۴۶
تنفس عمیق چه تاثیری بر زندگیمان دارد ۴۷
تکنیک تنفس عمیق ۵۰
چند نکته برای انجام تمرینهای تکنیک تنفس عمیق ۵۱
مشاوران تحصیلی، والدین و معلمها بخوانند.
راهکارهای ایجاد انگیزه در دانشآموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی ۵۴
null

در این کتاب چه می آموزیم؟

تمامی عوامل موثر در مطالعه و آزمون به تفکیک در فصول « گامهای موفقیت در کنکور » در کتابمختلف آورده شده تا به درستی با اصول تمرکز، مطالعه صحیح، برنامهریزی همگن، زمانبندی شناور،موانع مطالعه موفق، راهکارهای کاهش استرس منفی، تقویت استرس مثبت و در ادامه چرایی و چگونگی بهرهگیری از آن، روشهای بهرهوری از زمان، تکنیکهای ذهن یادگیرنده، چگونگی شروع مجدد، تستزنی موفق، مرور و دوره در چند ثانیه، موفقیت و معنای آن آشنا میشویم. شیوه طرح این مباحث بهگونهای است که پس از مطالعه آن، بتوانید تمامی این مفاهیم را به صورت کاربردی و درونی استفاده کنید.

 

چرا خواندن این کتاب برای ما حیاتی است؟

این کتاب را میخوانیم تا راههای اشتباه را کنار بگذاریم و به درستی و آسانتر موفق شویم. با مطالعه این کتاب میخواهیم راههای بسیاری که پیشینیان تجربه کردهاند و نتیجهای حاصل نشده را دوباره تجربه نکنیم و ارزش زمان طلاییمان را جدی بگیریم. از درسهای آنها بیاموزیم، ولی به خاطر داشته بزرگترین اشتباه در زندگی این خواهد بود، که پیوسته » : باشیم که آلبرت هوبارد به زیبایی میگوید نکته مهمی که این نویسنده، هنرمند و فیلسوف شهیر آمریکایی «. از اشتباه کردن واهمه داشته باشی در این جمله به ما یادآور میشود، این است که آزمون و خطا جزئی جدانشدنی از زندگی همه ما است. هرگاه بشر از آزمون و خطا دست بکشد، بزرگترین اشتباه و یا به عبارتی، اشتباه واقعی را انجام داده است.

ما همواره میبایست در مسیر خود ثابتقدم باشیم. همواره با تلاش و ممارست به اهداف برنامهریزی شده خود برسیم. همین راه، منجر به تمامی پیشرفتهای بشری شده است. اگر بشر پس از هر خطا و اشتباهی دست از تلاش و آزمون برمیداشت، شاید هنوز در دوران پارینه سنگی مانده بودیم. در پایانِ مقدمه و شروعِ کتاب، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که تمامی مطالب این کتاب براساس مطالعه در دوران تحصیل و بهویژه دوران کنکور جمعآوری، تالیف و تدوین شده است.

در این کتاب مثالها به صورت کاربردی ارایه شده است. همچنین مباحث ارایه شده در این کتاب، براساس مشکلات داوطلبان کنکور، دانشجویان و خانواده آنها در جلسههای مشاوره تحصیلی (با رعایت اصل محرمانگی) نگاشته شده است.

 

عنوان صفحه
مطالعه چیست
اقسام مطالعه ۸
گروههای مطالعهکننده ۸
شرایط مطالعه اثربخش ۹
بهترین زمان برای مطالعه چه موقعی است؟ ۲۳
تکنیکها و شیوههای مطالعه
فوت و فن مطالعه اثربخش ۲۸
تمرکز حواس ۲۹
منشا حواس پراکندگی کجاست؟ ۲۹
روشهای تقویت تمرکز حواس ۳۱
روشهای مطالعه متمرکز ۳۷
برخی از فنون موجود که به روش دقیقخوانی کمک میکند ۳۹
مزایای یک گروه درسی ۴۰
آغاز یک گروه مطالعه ۴۱
خصوصیات یک گروه درسی موفق ۴۳
اشتباهات ممکن در یک گروه درسی ۴۴
انگیزه ۴۵
ده اصل طلایی مطالعه صحیح ۴۷
null

در این کتاب چه می آموزیم؟

این کتاب دومین جلد از مجموعه ی کتاب های صحیح مطالعه، عوامل مؤثر بر مطالعه و کیفیت آن، روش های مطالعه اثربخش و تکنیک های مطالعه ی حرف های را خواهیم آموخت. در پایان این کتاب نیز شیوه های مطالعه هر درس را به صورت جداگانه با هم مرور میکنیم.

 

چرا خواندن این کتاب برای ما حیاتی است؟

این کتاب را میخوانیم تا راههای اشتباه را کنار بگذاریم و به درستی و آسانتر موفق شویم.

 

 

 

عنوان صفحه
کلام اول ۶
تعریف موفقیت ۸
چگونه در درس موفق شویم؟ ۱۵
برنامهریزی درسی ۱۷
۷ کلید طلایی پیشرفت درسی ۳۰
عوامل موثر در نتیجهگیری صحیح در کنکور ۳۶
برنامهریزی شناور، نظم در اوج آزادی ۴۴
مثلث برنامهریزی اختصاصی ۴۶
برنامهریزی اختصاصی ۴۸
۱۱ عادت خوب در مطالعه دانشآموزان موفق ۵۵
null

در این کتاب چه می آموزیم؟

در این کتاب با تعریف موفقیت به درستی آشنا میشویم و یاد میگیریم که موفقیت واقعی چیست و کی به دست می آید، سپس به سراغ عادات خوب مطالعه میرویم، چرا که همانطور که از جلد اول قرار گذاشتیم مطالب این کتاب همگی کاربردی هستن و سعی شده هر بند کتاب کاملا در روند موفقیت شما کاربردی داشته باشه !

بعد از اون عادات خوب میریم برای بررسی روش ها و نیازهای برنامه ریزی مطالعات فردی و یادگیری هر آنچه برای برنامه ریزی به آن نیازمندیم، در ادامه هم ۷کلید طلایی پیشرفت رو یاد میگیریم و با نکات و ترفندهای بینظیری که در این کتاب میخوانیم، امیدوارم هر روز پیشرفت چشمگیری در درس و تحصیلتون داشته باشین و از همشون لذت ببرید.